Company Logo

บทบรรณาธิการ

     สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ RUM เว็บไซต์งานวิจัยที่จะทำให้งานวิจัย ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากอีกต่อไป เพราะที่นี่จะรวบรวมและถ่ายทอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่น่าสนใจมากมาย  ด้วยภาษาที่อ่านง่าย เป็นกันเอง 

เพราะเราเชื่อว่า "งานวิจัยย่อยยาก แต่ย่อยได้

         

       

"Most great people have achieved their greatest success

just one step beyond their greatest failure"

                                                               Nepoleon Hill


บุคคลที่ยิ่งใหญ่ มักจะเอื้อมคว้าความสำเร็จมาได้

หลังจากที่ผ่านความผิดพลาดครั้งใหญ่มาแล้ว
คอลัมน์แนะนำ 

การวิจัยร่วม : เอทานอลจากต้นจาก

จากงานวิจัย สู่การค้นพบสัตว์พืชใต้น้ำสกุลใหม่ในทะเลสาบสงขลา

การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลในเชิงพาณิชย์


Add a comment (0)

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการส่งต้นฉบับงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ RUM

 

ติดต่อได้ที่

นางสาวสุธาวดี นาคะโร / บรรณาธิการ

โทร. 074-2866964

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add a comment (0)

วัตถุประสงค์

เว็ปไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยยึดตามหลักยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศของงานวิจัยทั้ง 10 ด้าน อันได้แก่


1.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เน้นด้าน การฟื้นฟูป่าธรรมชาติ, การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ, การจัดการ

ที่ดิน/ชายฝั่ง/แอ่งน้ำ-ร่องน้ำ, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การจัดการชุมชน และการใช้ประโยชน์

2.ปาล์มน้ำมัน/ไบโอดีเซล/พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน เน้นด้าน การพัฒนาเทคโนโลยี

ปาล์ม, น้ำมันและน้ำมันปาล์ม, อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม, พลังงานชีวภาพ, พลังงานน้ำ, พลังงานลม, นโยบายพลังงานพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ และการอนุรักษ์พลังงาน

3.อาหาร/อาหารทะเล เน้นด้าน อาหารทะเล, อาหารสุขภาพ, พืช ผัก ผลไม้ และอาหารฮาลาล

4.ทะเลและชายฝั่ง เน้นด้าน การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาฯ, แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเล, การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม, การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง, วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง, การกัดเซาะชายฝั่ง

5.ยางพารา เน้นด้าน การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยางพารา, การตรวจสอบพันธุกรรมยาง, เทคโนโลยีการจัดการสวนยาง, ศึกษาหาแนวทางการยืดระยะเวลาการให้ผลผลิต, ผลิตภัณฑ์กลางน้ำ, ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพารา, นวัตกรรมจากยางพารา, เศรษฐสังคม, สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพารา, การวิจัยเชิงนโยบาย, เทคโนโลยีและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และระบบการจัดการ

6.จังหวัดชายแดนใต้ เน้นด้าน การจัดการศึกษา, พหุวัฒนธรรม, อิสลามศึกษา, ธรรมาภิบาล, การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาฯ, โรงพยาบาลตามวิถีอิสลาม, การเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมท้องถิ่น, การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม, การสร้างความสามานฉันท์ด้วยวัฒนธรรม, การค้าชายแดน และการจัดการความยากจน

7.การท่องเที่ยว เน้นด้าน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การจัดการนิเวศทางวัฒนธรรม, การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรมขนาดเล็กและขนาดย่อม, การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม, การจัดการระบบสุขภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ธุรกิจแฟชั่น (มุสลิม), การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ (ทะเลและชายฝั่ง)

8.โลจีสติกส์ เน้นด้าน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่โซ่อุปทานอุตสาหกรรม, สร้างคุณค่าและจัดการคุณค่าในโซ่อุปทานและสินค้าเกษตรและอาหาร, ยกระดับผลผลิตด้านโลจิสติกส์ (Logistics Productivity) ของสินค้าเกษตรไทย การประกันคุณภาพเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร และยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกในโซ่อุปทาน

9.การพัฒนาสังคมสู่ประชาคม ASEAN เน้นด้าน เศรษฐกิจ, การเมืองและความมั่นคง, สังคมและวัฒนธรรม

10.การจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้ เน้นด้าน อุทกภัย, วาตภัย, ดินถล่ม, แผ่นดินไหว / สึนามิ

Add a comment (0)

คณะทำงาน

สำหรับนักวิจัยท่านใด ที่ต้องการเผยแพร่งานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถจัดส่งบทความงานวิจัยมาได้ ตามรายชื่อกองบรรณาธิการที่ได้แจ้งไว้ ดังนี้


บรรณาธิการ

นางสาวสุธาวดี นาคะโร

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กองบรรณาธิการประจำคณะต่างๆ


คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร. อุมาพร มุณีแนม

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คณะทันตแพทย์ศาสตร์

ดร. ทพญ. ศิษฎา ตันนุกิจ  

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       


คณะทรัพยากรธรรมชาติ

น.ส. เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช  

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คณะพยาบาลศาสตร์

ดร. พิสมัย วัฒนสิทธิ์

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   


คณะแพทย์ศาสตร์

รศ. นพ. วีระพล จันทร์ดียิ่ง

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             


คณะเภสัชศาสตร์

รศ. นัฏฐา แก้วนพรัตน์

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              


คณะวิทยาการจัดการ

ดร. อนุ เจริญวงศ์ระยับ

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               


คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. จันทิมา ชั่งสิริพร

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


คณะศิลปศาสตร์

รศ. ปัญญา เทพสิงห์

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                  


คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร. มณี วิทยานนท์ 

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     


คณะนิติศาสตร์

อ.อัจฉรา จันทร์เสนะ

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         


คณะเศรษฐศาสตร์

ดร. โสภิณ จิระเกียรติกุล

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คณะแพทย์แผนไทย

ดร. เกศริน มณีนูน 

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      


คณะเทคนิคการแพทย์

ดร. สืบตระกูล วิเศษสมบัติ

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             


คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

รศ.สพญ. อุษา เชษฐานนท์  

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           


สถาบันสันติศึกษา

อ. อภิชาติ จันทร์แดง

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         


สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

รศ.ดร. ศรัณยา บุนนาค

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   


ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

น.ส. สุนารี บดีพงศ์ 

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ. ดร. ซุกรี หะยีสาแม

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร. พรเทพ เมืองแมน

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คณะวิทยาการสื่อสาร

ดร. ฮัมเดีย มูดอ

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


คณะศิลปกรรมศาสตร์

น.ส. นวรัตน์ ธรรมทัศน์

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   


สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ดร. บุญเจริญ บำรุงชู

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร. ชัชวาล โชติมากร  

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผศ. สอรัฐ มากบุญ

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             


คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นางนภาพิศ หลิมสถาพรกุล

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         


คณะการบริการและการท่องเที่ยว

ดร. นารี วิระกิจ

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คณะวิเทศศึกษา

อ.เกศินี ชัยศรี 

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    


คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

นางสาวอุไร ไปรฮูยัน

Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

 

Add a comment (0)
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.